Zakład Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego „Orzech” Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach.

Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Tytuł projektu: „Ekspansja eksportowa gamy produktowej firmy „Orzech”, będąca szansą szerszej promocji marki własnej”.

Opis projektu: Projekt polega na inicjacji działań, służących wprowadzeniu na zagraniczne rynki zbytu nowej gamy przetworów owocowo-warzywnych, opartych w całości na naturalnych składnikach, wolnych od genetycznych modyfikacji. Projekt przewiduje promocję konkurencyjnych i wysoce jakościowych produktów firmy Orzech na rynku międzynarodowym. Projekt w swoim zakresie obejmuje m.in. udział w targach branżowych w charakterze wystawcy, indywidualne i grupowe misje gospodarcze, organizację przyjazdowych misji gospodarczych, działania promocyjno – informacyjne.

Cel projektu: Finalnym efektem realizacji projektu jest pozyskanie nowych możliwości zbytu poprzez szeroką promocję produktów własnej marki na rynku międzynarodowym. Prognozuje się, że wdrożenie zaplanowanych działań zaowocuje wzrostem eksportu firmy, nawiązaniem nowych relacji w handlu, co przyczyni się do umocnienia marki orzech na wszystkich rynkach zagranicznych, na których jest obecny oraz pozwoli wejść na nowe rynki zagraniczne.

Projekt realizowany w okresie: 01.10.2017 – 31.12.2019

Wartość projektu: 825 120,00 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 350 000 zł.

Przewiń do góry