Projekty Unijne

                                                                                                                                                                                                                   

Zakład Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego „Orzech” Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach.

 

Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

 

Tytuł projektu: „Ekspansja eksportowa gamy produktowej firmy „Orzech”, będąca szansą szerszej promocji marki własnej”.

 

Opis projektu: Projekt polega na inicjacji działań, służących wprowadzeniu na zagraniczne rynki zbytu nowej gamy przetworów owocowo-warzywnych, opartych w całości na naturalnych składnikach, wolnych od genetycznych modyfikacji. Projekt przewiduje promocję konkurencyjnych i wysoce jakościowych produktów firmy Orzech na rynku międzynarodowym. Projekt w swoim zakresie obejmuje m.in. udział w targach branżowych w charakterze wystawcy, indywidualne i grupowe misje gospodarcze, organizację przyjazdowych misji gospodarczych, działania promocyjno – informacyjne.

 

Cel projektu: Finalnym efektem realizacji projektu jest pozyskanie nowych możliwości zbytu poprzez szeroką promocję produktów własnej marki na rynku międzynarodowym. Prognozuje się, że wdrożenie zaplanowanych działań zaowocuje wzrostem eksportu firmy, nawiązaniem nowych relacji w handlu, co przyczyni się do umocnienia marki orzech na wszystkich rynkach zagranicznych, na których jest obecny oraz pozwoli wejść na nowe rynki zagraniczne.

 

Projekt realizowany w okresie: 01.10.2017 – 31.12.2019

Wartość projektu: 825 120,00 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 350 000 zł.

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Informacja dotycząca Projektu nr POIR.03.03.03-18-0018/17-00 Ekspansja eksportowa gamy produktowej firmy "ORZECH" szansą szerszej promocji własnej marki:

Informujemy, że w związku z zakończeniem postępowania ofertowego Organizacja wyjazdu na Targi AFRICA’S BIG 7 w Johannesburgu w Republice Południowej Afryki w terminie od 22 do 27 czerwca 2018 roku, opublikowanym na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1093155#infowyk pod numerem ogłoszenia 1093155 ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCOWO-WARZYWNEGO "ORZECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie otrzymała żadnej oferty jednocześnie spełniającej kryteria i mieszczącej się w budżecie realizowanego Projektu, w związku z czym na podstawie obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zamierza przystąpić do realizacji Zamówienia z „wolnej ręki”. Zainteresowanych wykonawców/dostawców zapraszamy do składania ofert na wzorze formularza, udostępnionym w załączonych poniżej dokumentach.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja dotycząca Projektu nr POIR.03.03.03-18-0018/17-00 Ekspansja eksportowa gamy produktowej firmy "ORZECH" szansą szerszej promocji własnej marki:

Informujemy, że w związku z zakończeniem postępowania ofertowego Bilety lotnicze dla 2 osób na trasie Warszawa – Montreal – Warszawa opublikowanym na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1093092 pod numerem ogłoszenia 1093092 ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCOWO-WARZYWNEGO "ORZECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie otrzymała żadnej oferty, w związku z czym na podstawie obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zamierza przystąpić do realizacji Zamówienia z „wolnej ręki”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja dotycząca Projektu nr POIR.03.03.03-18-0018/17-00 Ekspansja eksportowa gamy produktowej firmy "ORZECH" szansą szerszej promocji własnej marki:

Informujemy, że w związku z zakończeniem postępowania ofertowego Organizacja wyjazdu na Targi SIAL PARIS w Paryżu we Francji w terminie od 20 do 26 października 2018 roku., opublikowanym na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096084# pod numerem ogłoszenia 1096084 ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCOWO-WARZYWNEGO "ORZECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie otrzymał żadnej oferty jednocześnie spełniającej kryteria i mieszczącej się w budżecie realizowanego Projektu. W związku z czym, na podstawie obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 ZPOW “Orzech” zamierza przystąpić do realizacji Zamówienia z „wolnej ręki”. Zainteresowanych wykonawców/dostawców zapraszamy do składania ofert na wzorze formularza, udostępnionym w załączonych poniżej dokumentach. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________